Ariadni Vozani
Architect, Ass. Professor NTUAAthens, Greece

EDUCATION 
 
Diploma in Architectural Engineering
Τίτλος Διάλεξης: ‘Θεατρικός Χώρος και Λεκτική Έκφραση’ Οκτ. 1992,
επιβλέποντες: Κ. Μωραίτης, Γ. Παρμενίδης
Θέμα Διπλωματικής εργασίας: Εφήμερη κατασκευή μεταλλικού θεάτρου,
επιβλέποντες: Κ Μωραίτης, Μ. Τζιτζάς.

Η εργασία διερεύνησε την σύνθεση μιας ευέλικτης μεταλλικής κατασκευής
από τυποποιημένα στοιχεία, ικανής να μεταφέρεται και να ενσωματώνεται
σε διαφορετικά περιβάλλοντα - δημοσίους χώρους ή βιομηχανικά κελύφη-
απαντώντας στις απαιτήσεις του θεατρικού χώρου.
1988 - 1993 Athens, Greece

Master of Architecture
Υπεύθυνος Προγράμματος και επιβλέπων διπλωματικής εργασίας : Prof. Peter
Cook
Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών στην Bartlett School of Architecture
(UCL) περιλάμβανε μια σειρά από συνθετικά θέματα (σχεδιασμό
δημόσιων και ιδιωτικών χωρών με παράλληλη ανάλυση του δεδομένου κάθε
φορά πλαισίου του θέματος) και την εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας με
θέμα της επιλογής του σπουδαστή.
Θέμα διπλωματικής εργασίας: Από το Κείμενο στον Χώρο: Τα ‘δωμάτια’ του
Άμλετ.


Περίληψη :

Η διπλωματική εργασία περιελάμβανε α) θεωρητικό κείμενο 3500 λέξεων (dissertation)
και β) συνθετική πρόταση σχεδιασμού και αφορούσε την διερεύνηση
μεθοδολογικών προσεγγίσεων κατά την συνθετική διαδικασία. Με αφετηρία ένα
συγκεκριμένο κείμενο ( Το θεατρικό έργο Hamlet του Shakespeare ) ερευνήθηκε
εάν μέσω της αναγωγής από ένα εκφραστικό σύστημα σε ένα άλλο (κείμενο -
εικόνα - χώρος ) εμπλουτίζεται εν τέλει ο σχεδιασμός . Μέσω της απόπειρας
αυτής επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των μεθόδου και των συγκεκριμένων
παραδοχών, που είναι απαραίτητες για να είναι δυνατή και έγκυρη η αναγωγή
αυτή. Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν στην παρουσίαση συνθετικής πρότασης
,όπου ο σχεδιασμός υποστηρίχτηκε αλλά και τροφοδότησε παράλληλα την
θεωρητική ανάλυση.
Οι πίνακες που παρουσιάζονται στο υπόμνημα αποτελούν μέρος της
παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας και αποτυπώνουν με σύνθετη
τεχνική, αποσπασματικά τμήματα ( ‘δωμάτια’ ) της πρότασης. Πρόκειται για
επιφάνειες MDF, διαστάσεων Α0, και έχουν επεξεργασία με την τεχνική του
collage. Απεικονίζονται παράλληλα τομές, κατόψεις και προοπτικά διαφόρων
σημείων του χώρου της τελικής πρότασης, τα οποία έχουν την αναφορά τους
σε συγκεκριμένα χωρία του υπό ανάλυση κειμένου.
1993 - 1995 London, United Kingdom

Architectural AssociationPhD, History & Theory Department
Θέμα : Ο χώρος ως αναπαράσταση
Χώρος – λόγος – δράση στην αρχαία τραγωδία. (2002).
Επιβλέποντες της διατριβής : Marc Cousins, Head of General Studies, Head
of the Department of History and Theory, Architectural Association School of
Architecture, Prof. Ol. Taplin, Magdalene College, Oxford University.


Περίληψη διδακτορικής διατριβής:

Η έννοια του χώρου ως αναπαράσταση: Χώρος – λόγος – δράση στην
αρχαία τραγωδία.
Στην διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε μία συγκεκριμένη κατηγορία
οργανωμένου χώρου με στόχο την κατανόηση του τρόπου που προσλαμβάνουμε και παράγουμε τον χώρο γενικότερα. Υποστηρίχτηκε ότι μία από τις πιο
σημαντικές και ‘πρόσφορες’ κατηγορίες για την κατανόηση της έννοιας του
χώρου αποτελεί το πεδίο του θεατρικού χώρου, την συγκεκριμένη περίοδο
της γέννησης της θεατρικής τέχνης στην Δύση. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες που
αποκαλύπτονται μέσω της κατηγορίας αυτής, θα διαμορφώσουν εκ νέου την
αντίληψη της έννοιας του χώρου- που για πρώτη φορά μπορεί και νοείται
ως αναπαράσταση- και θα αποτυπωθούν στις μεταγενέστερες χρονολογικά
προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισης του ζητήματος του χώρου, όπως
διαφαίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια της διατριβής.

Το ενδιαφέρον για μας σήμερα βρίσκεται ακριβώς σε αυτές τις ιδιότητες του θεατρικού χώρου που κατ΄ αρχήν μοιάζει να αφορούν τις συμβάσεις του θεάτρου του 5ου π.Χ αιώνα. O τρόπος που ο θεατρικός χώρος της εποχής αποδεικνύεται μέσα από την έρευνα ότι ‘λειτουργεί’, έρχεται σε αντίθεση με μία μάλλον συντηρητική αντίληψη για τον χώρο (θεατρικό ή ‘πραγματικό’) ως ένα περιβάλλον στατικό με συγκεκριμένα όρια και πρακτικές οργάνωσης, δηλαδή με την επικράτηση ενός Καρτεσιανού – Καντιανού μοντέλου. Πέρα όμως από την ανάδειξη του χώρου σαν ένα πεδίο δράσεων και όχι σαν ένα ‘κλειστό’ σύστημα, η μελέτη της κατηγορίας αυτής είχε και έναν άλλο στόχο: την κατανόηση της σχέσης δύο φαινομενικά ‘ξένων’ ως προς τα μέσα εκφραστικών συστημάτων, του λεκτικού και του χωροποιητικού. Η διερεύνηση αυτής της σχέσης, απόκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν παύει να στηρίζεται σε αφηρημένα σχήματα και πραγματώνεται μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων συστημάτων, όπως είναι η
θεατρική τέχνη, της οποίας τόσο ο Λόγος όσο και ο Χώρος αποτελούν ισότιμα
και ‘ενεργά’ συστατικά μέρη. Ήδη από την δεκαετία του 1970 είναι σαφές
ότι η ιστορία και θεωρία της έννοιας του χώρου χρησιμοποιεί την ανάλυση
συγκεκριμένων κατηγοριών για την κατανόηση του (δες το έργο των Foucault,
Deleuze, αλλά και Lefevre). Αν η σχέση των συστημάτων Χώρου και Λόγου, βρίσκει εν μέρει την αντιστοιχία της και στην σχέση θεωρίας και πρακτικής της αρχιτεκτονικής, τότε η συγκεκριμένη έρευνα προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία, σε μία εποχή που η σχέση αυτή γίνεται στενότερη καθώς σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις τροφοδοτούν άμεσα πλέον τμήμα του εφαρμοσμένου αρχιτεκτονικού έργου διεθνώς. ( π.χ. στο έργο του P. Eisenman, του Β. Tszumi ή ακόμα και του F. Gerry ).
Στα εισαγωγικά κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής πριν επιχειρηθεί
οποιουδήποτε είδους αντιστοιχία ή αναγωγή (από το χθες στο σήμερα, από
την αναπαράσταση στο αναπαριστώμενο) ερευνάται η έννοια του χώρου
ως αναπαράσταση μέσω διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων
(κλασσικιστική προσέγγιση, σημειολογική προσέγγιση, στρουκτουραλιστική
προσέγγιση). Στα κεντρικά κεφάλαια ανάπτυξης του θέματος, διερευνώνται
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα οι ιδιότητες του θεατρικού χώρου καθώς και η σχέση του με το κείμενο, ενώ στα τελικά συμπεράσματα της διατριβής διαπιστώνεται η σημασία των ιδιοτήτων αυτών, τόσο για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όσο και για την θεωρία της αρχιτεκτονικής σήμερα.
1997 - 1998 London, United Kingdom

LANGUAGES


Greek (Native)
English (Fluent)
French (Fluent)

CURRICULUM VITAE

Born in Thessaloniki, Greece. She studied at the School of Architecture of N.T.U.A. (MA, 1993), and continued her studies in London at the Bartlett UCL (M.Arch.,1995) and at the A.A .School of Architecture( 2003, Ph.D) under the scholarship of the Greek Scholarship Foundation. She is a full time Assistant Professor at the School of Architecture in NTUA, teaching design and theory. She has also taught in the Graduate school of the AA School of Architecture (1997-1998) and the School of Architecture of the University of Crete (2003-2004). Since 2007 she has been participated as main researcher in four research programmes of NTUA, concerning: The Feasibility study of the modernization and potential expansion of office spaces in the building of the Hellenic Parliament. ( 2007-2008), the feasibility study of the modernization of the National Garden of Athens (2009-2010), the regeneration of the Historical centre of the city of Preveza (2010)and the regeneration of the centre of Athens (2012)

As an architect she has been involved in different architectural projects concerning private houses as also public and landscape spaces. She often participates in international architectural competitions and she has won 9 awards and distinctions. She has also worked as a stage and costume designer for 16 theatre productions.

She has published 14 articles in architectural reviews, books, exhibition catalogues and conference proceedings. She is a member of the Administration board, of the National Gallery of Greece since 2011 and a member of the Hellenic Institute of Architecture since 2008.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για μεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία, Bartlett School of Architecture, U.C.L., ακ. έτος 1994-95.

Ανανέωση της υποτροφίας του ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην
Architectural Association School of Architecture, ακ. έτη 1995-1997.

Υποτροφία της Architectural Association School of Architecture για το ακ. έτος
1997-1998.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο Psychology Postgraduate Programme, Department of Human Sciences Brunel University, στο μάθημα ‘Psychoanalysis and Space’, διδάσκων Δρ. Parveen Adams (1997). Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος: ‘Δημόσιος Χώρος και Θεατρικότητα στην πόλη’

• Αυτοδύναμος διδάσκων στην σχολή Architectural Association School of Architecture,
στα κατ’ επιλογήν θεωρητικά μαθήματα του 4ου και 5ου έτους σπουδών (Master).

Τίτλος μαθήματος : Αρχιτεκτονική και Εφήμερος Χώρος. Ακαδ. έτος 1997-98.

Τίτλοι διαλέξεων στα πλαίσια του μαθήματος, στο τέλος του όποιου οι σπουδαστές παρέδωσαν γραπτή εργασία:

1. Η έννοια της θεατρικότητας στον φυσικό και δομημένο χώρο
2. Δημόσιος Χώρος και Θεατρικότητα στην πόλη
3. Η έννοια του χώρου σαν ‘κέλυφος’ και σαν ‘περιεχόμενο’
4. Ο σκηνικός χώρος ως τρισδιάστατη αναπαράσταση του ‘πραγματικού’
χώρου και του χώρου της μνήμης - Η σημασία του ειδώλου κατά Πλάτωνα και
η εφαρμογή της στην περίπτωση του χώρου
5. Η αναίρεση των ορίων του Θεατρικού Χώρου στην κλασσική Αθήνα
6. Ο χώρος σαν κώδικας – Αντιστοιχία παραδειγμάτων από την αρχιτεκτονική
και το θέατρο
7. Η αντιμετώπιση του χώρου σαν τρισδιάστατο αντικείμενο τέχνης στην
σύγχρονη Installation και Performance art
8. Η δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να μεταλλάσσεται ‘σκηνοθετώντας‘ την
δράση, Το έργο του Toyo Ito

• Λέκτορας (Π.Δ.407/80) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., στον Τομέα Ι ‘Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός’ ακ. έτη : 2000 -01, 2001-2002.

Δίδαξε στα μαθήματα:

1. ακ. έτος 2000-01 - εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 1, μαζί με Ι. Καβαλιεράτο
2. ακ. έτος 2000-01 - εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 2, μαζί με Ι. Καβαλιεράτο
3. ακ. έτος 2001-02 - Συνθ. θέμα 3 : ‘Κατοικία για οικογένεια 4 ατόμων στα Εξάρχεια’,
Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος στις διδ. ομάδες του έτους : ‘Οι κατοικίες
του Tadao Ando’
4. ακ. έτος 2001-2002 - Σύνθεση 4 : ‘Τρεις Κατοικίες στην Πεντέλη’

• Επίκουρος Καθηγήτρια (Π.Δ.407/80) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, (ακαδ. έτος 2004-2005) όπου δίδαξε τα μαθήματα:

1. ‘Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι και ΙΙ’, μαζί με Μπ. Μπαμπάλου.
Τίτλοι Διαλέξεων που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός Ι και ΙΙ:
1. Αρχές σχεδιασμού κατοικίας στο έργο των L. Snoggi - T. Ando – St. Holl
2. Η σημασία του ‘ελευθέρου σκίτσου’ στην κατανόηση και τον σχεδιασμό
της αρχιτεκτονικής. Ενδεικτική παρουσίαση σκίτσων των αρχιτεκτόνων
Κωνσταντινίδη Άρη, Le Corbusier, Al. Aalto, L. Kahn, Αl. Siza, T. Ando. (μαζί με Μπαμπάλου Μπ.)
2. ‘Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι και ΙΙ: Νεώτερη και Σύγχρονη Εποχή’.
μαζί με Π. Τουρνικιώτη. Τίτλοι Διαλέξεων που παρουσιάστηκαν από την υποψήφια
στα πλαίσια των μαθημάτων :
1. Εισαγωγή στην σημασία της θεωρίας στην εκπαίδευση του αρχιτέκτονα
2. Η έννοια του Ορίου στην Αρχιτεκτονική
3. Η σημασία του χειρισμού του φωτός στην αρχιτεκτονική
4. Η αντίληψη του χώρου στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο.
5. Ο χώρος στο Θέατρο – Σκηνικά Τοπία
6. Η αρχιτεκτονική στον εικοστό αιώνα με αφορμή την κατοικία. - 4+ 5
κατοικίες.
7. Η συμβολή του Bauhaus στην εξέλιξη του μοντέρνου κινήματος και στην
αρχιτεκτονική εκπαίδευση.
8. Παράλληλες δράσεις : Κονστρουκτιβισμός vs Bauhaus
• Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών ‘Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου’, στην κατεύθυνση ‘Σχεδιασμός –
Χώρος – Πολιτισμός’ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π:
1. (ακ. ετη 2000-01, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004) ‘Τυπολογία: Χώρος και
Βιομηχανικό αντικείμενο’, διδάσκων: Γ. Παρμενίδης. Τίτλοι διαλέξεων:
α) Το σκηνικό αντικείμενο ως αναπαράσταση: Πολλαπλές ερμηνείες, β) Η σημασία
του σκηνικού αντικειμένου στο θέατρο του Bauhaus.
Ανάπτυξη και παρακολούθηση της διαδικασίας των ασκήσεων.
2. (ακ. έτη 2003-2004, 2004-2005) ‘Η Αρχιτεκτονική ως αντικείμενο έρευνας
ΙΙ: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Έρευνας στην Αρχιτεκτονική και την εμπειρία
του χώρου, διδάσκων: Στ Σταυρίδης Τίτλος διαλέξεων: ’‘Η Πλατωνική ‘Χώρα’ ως
εργαλείο ανάλυσης και κατανόησης του χώρου.
3. ( ακ. έτος 2004-2005) ‘Ανάλυση του γραπτού και του σχεδιασμένου
αρχιτεκτονικού λόγου’ , διδάσκων: Π. Τουρνικιώτης , Τίτλος διάλεξης: ‘Η σύνθεση
σκηνικών τοπίων στο θέατρο ’

• Λέκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., στον τομέα ΙΙΙ, από το ακ. έτος
2006-2007. Δίδαξε στα μαθήματα:

Α. Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. Ιστορία και Θεωρία 6 -Σύγχρονη Εποχή κατά τα έτη 2006-2012, σε συνεργασία
με τους Π. Τουρνικιώτη , Ν. Μπελαβίλα

Κατά την διάρκεια του μαθήματος τα έτη αυτά παρουσιαστήκαν μέσα από μία σειρά
διαλέξεων διαφορές θεματικές ενότητες που αφορούν τις ευρύτερες εξελίξεις που
επικρατήσαν και επηρέασαν τον σχεδιασμό και την θεωρία της αρχιτεκτονικής
μετά την δεκαετία του 1960. Στα πλαίσια αυτά η υποψήφια συμμετείχε με διαλέξεις
που αφορούσαν όλες τις περιόδους και τα αντίστοιχα ‘ρεύματα’ με έμφαση στην
διαλεκτική της αρχιτεκτονικής με τις άλλες τέχνες, επιβλέποντας τις σχετικές φοιτητικές εργασίες των απαιτήσεων του μαθήματος.

2. Αρχιτεκτονική Σύνθεση 7

• (ακ. έτος 2006-07) σε συνεργασία με την αν. καθηγήτρια Καφρίτσα Μαρία
• (ακ. έτος 2009- 10) σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή Κούρκουλα Ανδρέα
3. Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8
• (ακ. έτος 2006-07) σε συνεργασία με την αν. καθηγήτρια Καφρίτσα Μαρία
• (ακ. έτος 2009-10) σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή Κούρκουλα Ανδρέα
4. Αρχιτεκτονική Σύνθεση 9
• (ακ. έτη 2008 - 09, 2010-10, 2011-12) , σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή
Κούρκουλα Ανδρ.

Στα πλαίσια του μαθήματος οργανώθηκαν από την συγκεκριμένη διδ. ομάδα τα εξής
θέματα: α) Το ‘αντικείμενο του πόθου’ στην Αθήνα : Ο λόφος της Ακρόπολης (2008),
β) Στρατηγικές σχεδιασμού στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα σε Κρίση (2010),
γ) Στρατηγικές σχεδιασμού στα κέντρα των μητροπόλεων του 21ου αιώνα:
Κωνσταντινούπολη (2011).

Τα τρία θέματα επιχειρούν να συγκροτήσουν ένα είδος ‘συνέχειας’ :

Στο πρώτο θέμα με αφορμή την ιστορία, το τοπίο και την πολεοδομική εξέλιξη της
Αθήνας στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Λόφος της Ακρόπολης ζητήθηκε
από τους σπουδαστές να ορίσουν οι ίδιοι την περιοχή επέμβασης με άξονα την
σχέση του με αυτόν. Η πρόταση όφειλε να περιλαμβάνει την χρήση της κατοικίας
σε συσχετισμό με επιπλέον χρήσεις της επιλογής τους καθώς τον σχεδιασμό δημ.
χώρου.

Στο δεύτερο θέμα ζητήθηκε από τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα
ζητήματα της υποβάθμισης του κέντρου της Αθήνας και να επιχειρήσουν
στρατηγικές σχεδιασμού με στόχο την ανάταξη του. Η πρόταση όφειλε να
περιλαμβάνει την χρήση της κατοικίας σε συσχετισμό με επιπλέον χρήσεις της
επιλογής τους καθώς τον σχεδιασμό δημ. χώρου.

Τέλος στο τρίτο θέμα τέθηκε το ζήτημα της μετάβασης από την ‘οικεία’ πόλη σε
μία πόλη με τα χαρακτηριστικά της μητρόπολης, όπως η Κωνσταντινούπολη.
Ως περιοχή επέμβασης προτάθηκε η ζώνη εκατέρωθεν της γέφυρας του Γαλατά
με στόχο να διερευνηθεί πρόταση κατοικίας και άλλων χρήσεων με άξονες την
πολυπολιτισμικότητα της πόλης, τις συνθήκες της πολυπληθούς μητρόπολης
αλλά και την διαχείριση του θαλάσσιου μετώπου του Κερατίου Κόλπου.

5. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 Α

• (ακ. έτος 2005-06) σε συνεργασία με τον καθηγητή Γ. Παρμενίδη
• (ακ. έτος 2007-08) σε συνεργασία με τον καθηγητή Γ. Παρμενίδη
6. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 Α
• (ακ έτος 2010 -11) , χωρίς συμμετοχή συνεργασίας από τον τομέα 2.
• (ακ. έτος 2011-12) , σε συνεργασία με τον λέκτορα Θ. Παγώνη

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα

• (ακ. έτος 2006-07) Ε.Θ. Ζωγραφικής 8ου , Το φανταστικό Μουσείο, σε
συνεργασία με την καθηγήτρια Ξένου Βάνα.

Διπλωματικές εργασίες

• (2009) Αριστοτέλης Μαραγκός, ‘Σκηνογραφία και Αρχιτεκτονική της
κινηματογραφικής μεταφοράς των ‘Αδελφών Papin’ μαζί με Π. Τουρνικιώτη
• (2009) Μαριάννα Λόη, ‘ Χώροι της Λήθης. Περπατώντας στο Κάστρο της
Πρέβεζας’ , μαζί με Ν. Μπελαβίλα
• (2010) Λάουρα Μαρία Φωτίου- Ανδρέας Ιωαννίδης, Κέντρο Διαδραστικού
Σχεδιασμού στο Μεταξουργείο, μαζί με Νέλλη Μάρδα
• (2010) Αυγουστίδου Χρυσή ,‘Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο ΑΖΕΛ, στον
Πειραιά’
• (2011) Τσάμαλης Παναγιώτης, Ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού
Αχαρνών, μαζί με Ν. Μπελαβίλα
( Υπό εκπόνηση για τον Ιούνιο 2012)
• (2012) Ηρώ Καλογεροπούλου, Αστικά Κενά στον Αγ. Παντελεήμονα
• (2012) Αρτ. Καραίσκου, Μ. Κουβαρά, Κέντρο διαχείρισης φυσικών
καταστροφών’ μαζί με Ανδρ. Κούρκουλα
• (2012) Εμμ. Σαράτσης, Μ. Μπίστη, Ανασχεδιασμός της πλατείας Κλαυθμόνος,
μαζί με Ανδρ. Κούρκουλα
• (2012) Μαραγκού Μον., Το παραλιακό μέτωπο στο λιμάνι της Καλύμνου.
μαζί με Κ. Σερράο.

Σύμβουλος Διπλωματικών εργασιών

• Μαρία Μπούρδη – Χριστιάνα Γκίκα ‘Αρχαιολογικός χώρος- Υγρότοπος Λεχαίου’
(υπευθ: Ν. Μάρδα, Κ. Μωραίτης, Φεβρ. 2008)
• Πωλίνα Πρέντου, Παραλιακό μέτωπο Χαλκίδας ( υπευθ: Ν. Μπελαβίλας , Σεπτ
2008)

Διαλέξεις

• (2008) Καλλιόπη Αμυγδάλου ’ Μοντερνισμός και Πολιτική Ιδεολογία στις δυο
πλευρές του Αιγαίου’, μαζί με Π. Τουρνικιώτη
• (2008) Λάουρα Μαρία Φωτίου- Ανδρέας Ιωαννίδης, Ο Αρχιτέκτονας ‘πίσω’
από τον σχεδιασμό μόδας: Hussein Chalayan.
• (2010) Χάρης Αριστοδήμου. ‘Χωρίς Σήμα. Η ‘μετάσταση’ των τηλεοπτικών
προτύπων στον δημόσιο χώρο’.
• (2010) Δημήτρης Σιαμμάς , ‘Δίπολα και Σημεία στον χώρο της Αναπαράστασης:
Πουθενα2’
• (2010) Βόγκα Πολυξένη ‘ Η ένδυση ως ‘Τέχνη’ και ως Έκθεμα’
• (2011) Βαγγέλης Τζιμόπουλος , ‘Από τον ρόλο των Χώρων, στους χώρους
των Ρόλων’
• (2011) Καλογεροπούλου Ηρώ, Η παιδική χαρά και η πόλη, μαζί με Π.
Τουρνικιώτη
• ( 2012) Μαρία Μαλλιαρού, Νίκη Καρά Πρότυπα αστικής κατοίκησης στον
ελληνικό κινηματογράφο,
• (2012) Δ. Αργυράκη, Φ. Χαριτιδου, ‘Η αναπαράσταση του εγκλεισμού: Dogville
vs Dogtouth’
• (2012) Εμμ. Σαράτσης, Αντ. Τζώρτζης, Αντ. ‘Δίκτυα σχέσεων’ μαζί με Ανδρ.
Κούρκουλα
• (2012) Μαριάννα Μπίστη, ‘Δημοσίου χώρου χρήστες αναζητούνται’, μαζί με
Ανδρ. Κούρκουλα
• (2012) Δημήτρα Βογιατζάκη, PAR.ARCH.SITES’, μαζί με Π. Τουρνικιώτη

Β. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

‘Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου’, στην κατεύθυνση ‘Σχεδιασμός – Χώρος
– Πολιτισμός’ ως προσκεκλημένη διδάσκουσα στα μαθήματα:

1. (2006-2007) ‘Τυπολογία: Χώρος και Βιομηχανικό αντικείμενο’, διδάσκων: Γ.
Παρμενίδης. Τίτλος διάλεξης: Η απώθηση του ζητήματος της εθνικής ταυτότητας
στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό / Πέραν της μητροπολιτικής σκέψης.
2. ( 2010 - 2011) Η αρχιτεκτονική ως αντικείμενο έρευνας II ‘ Περί της κατασκευής
των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας’. Διδάσκων: Γ.
Παρμενίδης . Τίτλος σειράς διαλέξεων : Το ‘απροσδόκητο ‘ ως κρίσιμη παράμετρος
του δημόσιου χώρου.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων

• Εκπρόσωπος κριτικής επιτροπής για ‘ Μπιενάλε των χωρών της Ευρώπης
και της Μεσογείου’ 2009 , με θέμα ‘7 πύλες’ στον τομέα της αρχιτεκτονικής
• Εκπρόσωπος για την Σύνταξη θέματος στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές
Εξετάσεις 2008
• Εκπρόσωπος κριτικής επιτροπής για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του ΣΑΔΑΣ
2011( Υλοποιημένο Έργο)
• Εκπρόσωπος του Τομέα ΙΙΙ στην Γενική Συνέλευση Τμήματος Αρχιτεκτόνων
2008-2009, 2009-2010, 2011-2012
• Συμμέτοχη σε επιτροπές ως τακτικό μέλος: Προγράμματος Σπουδών (2011-
2012), Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
• (2010-2011), Επαγγελματικών θεμάτων και Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
(2010-2011, 2011-2012), Προβολής του έργου της Σχολής Αρχιτεκτόνων( 2011-
2012) .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• (2007-2009) Κύριος Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ερευνητικές
εργασίες για την διαπίστωση των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού και
επέκτασης των γραφειακών χώρων στο κτίριο της Βουλής’ με αναθέτουσα
αρχή την Βουλή των Ελλήνων. Υπεύθυνος Προγράμματος. Γ. Παρμενίδης
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος το πρώτο τμήμα της έρευνας
αφορούσε την καταγραφή / αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που
περιελάμβανε α) Αποτυπώσεις χρήσεων-διαδικασιών- αναγκών ανά χώρο. β)
Καταγραφή ιστορικής σημασίας επίπλωσης και εξοπλισμού και προδιαγραφές
συντήρησης.

Με βάση την παραπάνω καταγραφή διερευνήθηκαν τα εξής αντικείμενα:

1. Προεκτίμηση της εφικτότητας επέκτασης των γραφειακών χώρων
2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος
φωτισμού ανάδειξης του κτηρίου.
3. Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης αποκατάστασης υφιστάμενων κουφωμάτων
4. Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης φωτισμού εσωτερικών χώρων του κτηρίου
της Βουλής
5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος
φωτισμού ανάδειξης του κτηρίου.
6. Σύνταξη προδιαγραφών μελέτης για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου του μεγάρου της Βουλής. Αντικατάσταση της υπάρχουσας δαπεδόστρωσης.

( Αναλυτική παρουσίαση του κάθε αντικείμενου στο υπόμνημα εργασιών)

• ( 2009-2010) Μέλος της ερευνητικής ομάδας της σχολής Αρχιτεκτόνων (μαζί με Κ. Μωραΐτη και Γ. Παρμενίδη) στο πρόγραμμα ‘Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου’ με αναθέτουσα Αρχή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Κ. Μουντζούρης

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος για την αναβάθμιση του Εθνικού
Κήπου στο όποιο συμμετείχαν ερευνητικές ομάδες από όλες σχεδόν τις σχολές
του Ε.Μ.Π. και σε άμεση συνεργασία με αυτές, η ερευνητική ομάδα της Σχολής
Αρχιτεκτόνων αντιμετώπισε μια σειρά ζητημάτων / αντικειμένων που ευρύνονταν
από την πολεοδομική κλίμακα μέχρι την κλίμακα του εξοπλισμού και της
επίπλωσης του Εθνικού Κήπου.

Το Αρχιτεκτονικό Τμήμα της Έρευνας για την Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου
περιελάμβανε δυο διακριτές ενότητες.

Α. Ανάλυση της χωρικής δομής του Ε. Κ. Μεθοδολογία προσέγγισης

Η ανάλυση αναπτύχτηκε σε τρία βασικά ερευνητικά πλαίσια. Το πρώτο αφορά
τον Ε.Κ., ως ιστορικό μνημείο σε σχέση με την παλαιότερη και νεώτερη ιστορία
των Αθηνών. Το δεύτερο αφορά την ένταξη του στο ευρύτερο δίκτυο δημοσίων
χώρων του κέντρου της πρωτεύουσας και το τρίτο την αντιμετώπιση του ως
περιβαλλοντική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά . Οι διαπιστώσεις της
παραπάνω έρευνας, έδωσαν τα εργαλεία προσέγγισης των σχεδιαστικών
παρεμβάσεων – προδιαγραφών για την αναβάθμιση του Ε.Κ. Η συσχέτιση του
αρχικού σχεδίου ( σχέδιο Bareault) με το σχέδιο αποτύπωσης της σημερινής
κατάστασης, αποτέλεσε ένα επιπλέον εργαλείο έλεγχου και προσανατολισμού της
ιεράρχησης των προτεινόμενων επεμβάσεων

Β. Κατευθύνσεις σχεδιασμού / Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Οι βασικότερες από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

1. Τον επανασχεδιασμό του ρείθρου των διαδρομών με σαφή αλλά ελάχιστο
από την άποψη της υλικής παρέμβασης τρόπο. Η οργάνωση των ρείθρων κρίθηκε
ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξασφαλίζει από μορφική και λειτουργική άποψη τη
σχεδιαστική σαφήνεια του περιγράμματος των δομικών τμημάτων του Εθνικού
Κήπου, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ελάχιστη, στοιχειώδη «κόσμηση».

2. Τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις επεμβάσεων στις επί μέρους ‘θεματικές
περιοχές’ του Ε.Κ. ( Περιοχή με λίμνες, ζωολογικός κήπος, Παιδική χαρά).
Η ανάγνωση της διαδρομής των θεματικών ενοτήτων, ως «νοητική» και
«τοπογραφική» ακολουθία οδήγησε στην διατύπωση μίας σειράς παρεμβάσεων
που αφορούν τόσο την υπογράμμιση αυτής της συνέχειας ( κυρίως μέσω του
στοιχείου του νερού) όσο και την αντιμετώπιση τους ως αυτόνομες ενότητες που
χρήζουν μίας σειράς μικρότερων ή μεγαλυτέρων επεμβάσεων.

3. Την αποκατάσταση και τις κατευθύνσεις σχεδιασμού του εξοπλισμού και
της επίπλωσης του Ε. Κ. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως συστατικό στοιχείο
της αρχιτεκτονικής του Κήπου, τονίζοντας τις επιμέρους δομικές οργανώσεις των
τμημάτων του .Έτσι με βάση την αρχική μορφολογία των περισσότερο σημαντικών
μεταλλικών παραδειγμάτων της παλαιότερης επίπλωσης του Κήπου, προτείνεται
μια ευρύτατη τυπολογία νέων καθιστικών που διατάσσονται με πρόθεση να
ερμηνεύσουν και να ενισχύουν τον χαρακτήρα των σημείων που επιλέγονται για
την τοποθέτηση τους.

Επιπλέον στο πρόγραμμα αντιμετωπίστηκαν ζητήματα αποκατάστασης και
επεμβάσεων σε υπάρχοντα κελύφη( όπως π.χ. της Παιδ. Βιβλιοθήκης και του
Βοτ. Μουσείου ) αλλά και οι κατευθύνσεις σχεδιασμού για νέα κελύφη χρηστικών
υποδομών ( W.C., Καφενείο, κτλ)

( Αναλυτική παρουσίαση του κάθε αντικείμενου στο υπόμνημα εργασιών)

• (2010-2011) Μέλος της ερευνητικής ομάδας ΔΕΠ (μαζί με Ν. Μπελαβίλα)
της Σχολής Αρχιτεκτόνων για το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Άξονες Αναβάθμισης
Ιστορικού Κέντρου Πρέβεζας’ με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο της Πρέβεζας.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Ν. Μπελαβίλας 2010

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η διατύπωση ενός βασικού
πλαισίου με συγκεκριμένους άξονες σχεδιασμού και προγραμματισμού, με
στόχο την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Πρέβεζας και την ανάδειξη των
μνημειακών της συνόλων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα τρία κάστρα της πόλης και η μεταξύ
του σύνδεση τους μέσω του αστικού ιστού και της παράκτιας ζώνης. Σε αυτή
την προοπτική διερευνήθηκε η δυνατότητα χωροθέτησης ή αναβάθμισης νέων
πλατειών, χώρων πρασίνου, δημιουργίας πεζοδρόμων, χώρων στάθμευσης,
ανάπλασης της ακτής και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου.

Επιπλέον διερευνήθηκε το πλαίσιο ανάπλασης στο εσωτερικό των τριών κάστρων
με την μετατροπή τους από στρατόπεδα σε χώρους πρασίνου, πολιτισμού και
αναψυχής. Το πρόγραμμα κατέληξε στην διατύπωση γενικών κατευθύνσεων
αστικού σχεδιασμού και υπαίθριων διαμορφώσεων καθώς και της τυπολογίας
αστικού εξοπλισμού και φυτεύσεων για τις τρεις επιμέρους περιοχές των κάστρων.
( Αναλυτική παρουσίαση του κάθε αντικείμενου στο υπόμνημα εργασιών)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Επιστημονικά Άρθρα

• Συμμετοχή στην πανεπιστημιακή έκδοση του ΕΜΠ, ‘Εισαγωγή στην
αρχιτεκτονική σύνθεση I, , με κείμενο με τίτλο ‘ Η σημασία του ‘λόγου’ στην
αρχιτεκτονική πρακτική και την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα’. (2001)
• Άρθρο στο περιοδικό του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, με τίτλο
‘Τα Θέατρα ως ‘συνέχεια’ του περιβάλλοντος τοπίου’ τεύχος με τίτλο αφιερώματος
‘Φύση και Αρχιτεκτονική’, (2004)
• Άρθρο στο περιοδικό του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, με τίτλο
‘Η αντίληψη του χώρου στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο’, Σεπτέμβριος
τεύχος με τίτλο αφιερώματος ‘Κινηματογράφος και Αρχιτεκτονική’ (2005)
• Άρθρο στον κατάλογο της έκθεσης ‘Οράματα’, που οργανώθηκε στο Βυζαντινό
Μουσείο, υπο την αιγίδα του ΥΠΠΟ, με θέμα Όραμα και προφητεία ‘επί σκηνής’,
(2005)
• Άρθρο στην έκδοση του συνεδρίου με τίτλο ‘Η αναπαράσταση ως όχημα της
αρχιτεκτονικής σκέψης’ ( Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με θέμα
‘Αναπαράσταση και ‘πραγματικότητα’’ (2006)
• Δημοσίευση άρθρου με θέμα Ζητήματα ταυτότητας και διαφοράς στην
ελληνική αρχιτεκτονική, Θέματα Χώρου και Τεχνών, (2006)
• Άρθρο στον κατάλογο της έκθεσης ‘Ο Μεγάλος Ύπνος’, που οργανώθηκε
στην Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ με θέμα: Ο
θάνατος και η ζωή ως Χώροι επάλληλοι στην αρχαία τραγωδία’ (2007)
• Δημοσίευση άρθρου στην έκδοση – κατάλογο της έκθεσης της Βουλής των
Ελλήνων ‘ Το κτήριο της Βουλής’ με τίτλο Η Διαμόρφωση του μνημείου του
Αγνώστου Στρατιώτη: Μία ‘τομή’ στην σχέση του κτηρίου των παλαιών Ανακτόρων
με την πόλη, (2008)
• Δημοσίευση άρθρου στην έκδοση – κατάλογο της έκθεσης του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων ‘Στης Βουλής τα πέριξ- Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
και ο Εθνικός Κήπος’ με τίτλο Αστικά πάρκα . Η οργάνωση φυσικών τοπίων στις
πόλεις., (2009)
• Δημοσίευση άρθρου στην έκδοση – κατάλογο της έκθεσης του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων ‘Στης Βουλής τα πέριξ- Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
και ο Εθνικός Κήπος’ με τίτλο Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Από την
προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού στην υλοποίηση , (2009)
• Δημοσίευση άρθρου στην έκδοση – κατάλογο της έκθεσης ‘ Η ψυχή του Τόπου’
που αφορούσε την εγκατάσταση γλυπτών της Βάνας Ξένου στον Εθνικό Κήπο της
Αθήνας, με τίτλο : Η Μυστική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων της Β. Ξένου
στον Εθνικό Κήπο. (2010)
• Επιμέλεια της έκδοσης του τομέα ΙΙΙ, Της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., με τίτλο
‘ Οι Χώροι μετά τον Ι. Λιάπη, Σύγχρονες αντιλήψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου’ , μαζί με Κ. Ντάφλο, εκδ.
Αλεξάνδρεια (2011)
• Δημοσίευση εισαγωγικού άρθρου μαζί με Γ. Παρμενίδη στην έκδοση του
τομέα ΙΙΙ ‘ Οι Χώροι μετά τον Ι. Λιάπη, Σύγχρονες αντιλήψεις και ερμηνευτικές
προσεγγίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου’ , με τίτλο ‘
Συζητώντας για τον χώρο μετά τον Ι. Λιάπη’ , εκδ. Αλεξάνδρεια (2011),
• Δημοσίευση στο αφιέρωμα του περιοδικού ΔΟΜΕΣ, για το ταξίδι της Ανατολής
του Le Corbusier, με τίτλο ‘Η ανάγνωση μιας αθηναϊκής αυλής μέσα από τον
θεατρικό αρχαιοελληνικό μύθο. Με αφορμή ένα σχέδιο του Jeanneret, ( 2011)
• Δημοσίευση άρθρου με τίτλο ‘ Πέρα και από το βλέμμα, Συνθήκες αντίληψης
και διαμόρφωσης του χώρου’ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2011-2012.
• Δημοσίευση της εισήγησης με τίτλο: Athens in Crisis στον κατάλογο του
διεθνούς συνεδρίου: Cities in Transformation, Research and Design. Ideas, Methods.
Techniques, Tools, Case studies. ( υπό δημοσίευση 2012)

β) Άρθρα στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο.

• Άρθρο στην εφημερίδα ‘ Καθημερινή της Κυριακής ’ με τίτλο: ‘ Η αισθητική
του ‘κοινώς αποδεκτού’ στο κτισμένο περιβάλλον’ με αφορμή το συγκρότημα
πολυκινηματογράφων στην περιοχή του Ρέντη, Σεπτέμβριος 2000
• Άρθρο στο περιοδικό ΑΝΤΙ με τίτλο, ‘Η ‘έκθεση’ της πόλης – Εξουσία και
αρχιτεκτονική’ με αφορμή την ελληνική και ισραηλινή συμμετοχή στην διεθνή
έκθεση αρχιτεκτονικής στην Μπιεννάλε της Βενετίας, Απρίλιος 2003
• Άρθρο στην εφημερίδα ‘ Καθημερινή της Κυριακής ’ ως απάντηση στις
δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΧΑ και εργοδότη του έργου ανάπλασης της
πλατείας Ομονοίας, με τίτλο ‘Γιατί δεν κηρύχθηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί ( για τις
πλατείες της Αθήνας)’, μαζί με Γρ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, Θ. Τσιατά. 25.3. 2003
• Δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα ΑΥΓΗ με τίτλο Το μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, 25.3.2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ , ΗΜΕΡΙΔΕΣ

• ΤATE BRITAIN, διάλεξη με τίτλο ‘Theatre as Space of representation,’ στα
πλαίσια συνεδρίου με τίτλο ‘Philosophy and Architecture Conference, Design and
Built Environment in the 21st century’, που συνδιοργανώθηκε από τα πανεπιστήμια
University of Western Australia and the London Consortium. (2003 )
• Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο Μεγάλο Αρσενάλι Χανίων, Κριτική
παρουσίαση της εξέλιξης της μελέτης ‘Διαμόρφωση της πλατείας Ομόνοιας’ στα
πλάισια της ημερίδας του ΣΑΔΑΣ ‘Οι Πόλεις και η Αρχιτεκτονική των Δημόσιων
Φορέων’ (2002)
• Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, Συμμετοχή στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο
ΣΑΔΑΣ και η ΕΑΧΑ, με θέμα ‘Αρχιτεκτονική και πόλη - Τα αποτελέσματα των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τις πλατείες της Αθήνας’, μαζί με Θ. Τσιατά, Γρ.
Δεσύλα, Μ. Κατσίκα ( 2003)
• ΕΚΕΘΕΚ, ομιλία στα πλαίσια διημερίδας με θέμα Παιδί, Θέατρο, Χώρος, με
τίτλο Η σημασία του σκηνικού χώρου στην διαδικασία της θεατρικής πράξης.
(2008)
• Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Συμμετοχή στην ομάδα παρακολούθησης
των σπουδαστικών θεμάτων στα Θερινά Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής του με τίτλο
‘Super Market ’ , Αρχαιολογίες και επεκτάσεις (έργο πολλαπλών κατασκευών) ,
(2008)
• Ευγενίδιο ίδρυμα – ανακοίνωση στο συνέδριο με Θέμα ‘ Η Τέχνη ως εργαλείο
εκπαίδευσης για το περιβάλλον ‘, (2009)
• Μουσείο Μπενάκη, Οργάνωση και συμμέτοχη στην ημερίδα ‘ Η Αθηνά σε
κρίση’ στο στα πλαίσια του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός 9. (2010)
• Ε.Μ.Π. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ( μαζί με Γ. Παρμενίδη) και
Οργανωτικής Επιτροπής ( μαζί με Γ. Παρμενίδη, Ιφ. Μάρη, Έρση Ιωαννίδου) της
ημερίδας προς τιμήν του καθ. Ι Λιάπη, με τίτλο ‘ Οι Χώροι μετά τον ι. Λιάπη,
Σύγχρονες αντιλήψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό
και την παραγωγή του χώρου’ , (2010)
• Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Συμμετοχή στην ομάδα παρακολούθησης
των σπουδαστικών θεμάτων στα Θερινά Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής του με τίτλο
‘The Bankruptcy of Architecture’, Αστική Κουκκίδα (2010)
• Politecniko di Milano, Ανακοίνωση στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου : Cities
in Transformation, Research and Design. Ideas, Methods. Techniques, Tools,
Case studies στην θεματική ενότητα Education in Architecture (έγκριση της
εισήγησης στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2012)

ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Α. Αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψεις:

Α.1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1993
1. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ‘Νέας τετραώροφης οικοδομής κατοικιών
στην Ιπποκράτειο Πολιτεία , κοινότητας Αφιδνών Αττικής’, μαζί με Γρ. Βοζάνη

1996
2. Αρχιτεκτονική Μελέτη και επίβλεψη ‘Νέας διώροφης κατοικίας στον οικισμό
‘Ντράφι’ Κοινότητας Πικερμίου, μαζί με Γρ. Βοζάνη.

1997
4. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ισόγειας βιομηχανικής αποθήκης στα
Οινόφυτα Βοιωτίας ιδιοκτησίας ‘ ΦΕΣΤ ΑΕ’, μαζί με Γρ. Βοζάνη

2000
6. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ανέγερσης ‘Νέας τετραώροφου
οικοδομής κατοικιών στο Μαρούσι’, μαζί με Γρ. Βοζάνη.
7. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη ‘Αποκατάστασης τετραωρόφου
διατηρητέου κτηρίου’, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα.

2001
9. Αρχιτεκτονική προμελέτη ‘Νέας κατοικίας στο Καπανδρίτι Αττικής’.
2002
11. Αρχιτεκτονική μελέτη ‘Νέας διώροφης κατοικίας στην Ν. Κηφισιά ’.

2003
12. Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη ‘Νέας διώροφης κατοικίας
στην Ν. Κηφισιά’
13. Αρχιτεκτονική μελέτη ‘Επτά διώροφων κατοικιών’ στην έκταση ΧΕΝ στην
Εκάλη.
14. Αρχιτεκτονική προμελέτη ‘Νέας κατοικίας στη Βουλιαγμένη’, μαζί με Η.
Χανδέλη

2005
19. Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και Σύμβουλος Επίβλεψης ‘Επτά
διώροφων κατοικιών’ στην έκταση ΧΕΝ στην Εκάλη.

2006
20. Αρχιτεκτονική Μελέτη ‘Νέας διώροφης κατοικίας στον Διόνυσο’
21. Αρχιτεκτονική Μελέτη ‘Προσθήκη σε ισόγειο και όροφο διώροφης
κατοικίας και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στην Πολιτεία ’

2007
22. Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη ‘Νέας διώροφης κατοικίας
στον Διόνυσο’
23. Αρχιτεκτονικήμελετη εφαρμογής και επίβλεψη του εργου ‘Προσθήκη
σε ισόγειο και όροφο διώροφης κατοικίας και εσωτερικές διαρρυθμίσεις’ στην
17
Πολιτεία

2008
25. Μελέτη και επίβλεψη για την Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κατοικίας
με πισίνα στην Άνοιξη Αττικής

2010
26. Μελέτη για την Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κατοικίας με πισίνα
στην Νάξο.

Α.2 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

1994
1. Επίβλεψη κατασκευής 2ου Γυμνασίου Γέρακα Αττικής

1996
2. Συμμετοχή στην μελέτη εφαρμογής ανάπλασης ‘Δημόσιου Υπαίθριου
Χώρου της περιοχής γύρω από την Δημοτική Αγορά του Δ. Πύργου’, Ν. Ηλείας,
μαζί με Δ. Αμπακουμπκιν, Μ. Κατσαρό και Δ. Καλογρέα
3. Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη ‘ Αποκατάσταση Κυβερνείου
Καποδίστρια στην Αίγινα’, μαζί με την ομάδα αρχιτεκτονικών μελετών
‘Δημιουργία ΕΠΕ’.

1998
4. Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη ‘Επέκταση Αεροσταθμού Κρατικού
Αερολιμένα Μυκόνου’ με την ομάδα αρχιτεκτονικών μελετών ‘Δημιουργία ΕΠΕ’.
3. Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη ‘Επέκταση Αεροσταθμού Κρατικού
Αερολιμένα Ρόδου’ με την ομάδα αρχιτεκτονικών μελετών ‘Δημιουργία ΕΠΕ’.

1999
4. Αρχιτεκτονική μελέτη ‘Διαμόρφωσης πλατείας Ομόνοιας με προτάσεις για
τα κτήρια που την περιβάλουν’, μαζί με Γ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, και Θ. Τσιατά.

2000
5. Μελέτη εφαρμογής του έργου ‘ Διαμόρφωση της πλατείας Ομόνοιας’ μαζί
με Γ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, και Θ. Τσιατά.
8. Αρχιτεκτονική μελέτη ‘Μετατροπής του κινηματογράφου ‘ΚΟΡΟΝΕΤ’ στο
Πακράτι σε θέατρο’ , μαζί με Πολυτίμη Κυριακοπούλου.

2001
6. Αρχιτεκτονική προμελέτη για ‘Πρόταση μετατροπής του ρυμοτομικού
σχεδίου του δήμου Γιάννουλη, στη Λάρισα μαζί με Γ. Μουστάκα
7. Αρχιτεκτονική μελέτη για την ‘Αποκατάσταση των όψεων των κτηρίων που
περιβάλλουν την πλατεία Ομόνοιας, μαζί με Γ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, και Θ.
Τσιατά.
8. Αρχιτεκτονική επίβλεψη της ‘Αποκατάστασης των όψεων των κτηρίων που
περιβάλλουν την πλατειά Ομόνοιας’ , μαζι με Ανδρ. Ιακωβίδη
9. Αρχιτεκτονική μελέτη για την ‘Αποκατάσταση των όψεων των κτηρίων των
οδών Αγ. Κωνσταντίνου ( αρ. 3 – 21 ), και Πειραιώς ( αρ. 3-13) μαζί με Γ.
Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, και Θ. Τσιατά.
10. Αρχιτεκτονική επίβλεψη της ‘Αποκατάστασης των όψεων των κτηρίων
των οδών Αγ. Κωνστατίνου( 3-21), και Πειραιώς( 3-13) μαζί με Γ. Δεσύλα, Μ.
Κατσίκα, και Θ. Τσιατά.
11. ‘Τεχνικός σύμβουλος επίβλεψης’ της Ε.Α.Χ.Α, για την ‘Διαμόρφωση πλατείας Ομονοίας, μαζί με Γ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, και Θ. Τσιατά.

2002
12. Αρχιτεκτονική μελέτη για τις ‘Σποραδικές ανακαινίσεις-αποκαταστάσεις σε
όψεις κτηρίων της οδού Σταδίου’
13. Αρχιτεκτονική επίβλεψη του έργου ‘Σποραδικές ανακαινίσεις –
αποκαταστάσεις σε όψεις κτηρίων της οδού Σταδίου’ μαζί με Ανδρ. Ιακωβίδη
10. Αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου ΄Ανακατασκευή τριών Ανθοπωλείων
και χώρων υγιεινής στην πλατεία Αγίας Ειρήνης’, μαζί με Γρ. Βοζάνη

2003
14. Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής του έργου ‘ Ανάπλαση των κέντρων της
πόλης – Θουκιδίδου’ μαζί με Β. Καρβουντζή και Μ. Παπαβασιλείου

2004
15. Μελέτη φωτογραφικής αποτύπωσης του ‘Κεντρικού Καταστήματος
Τραπέζης Ελλάδος’ μαζί με Χ. Λουιζίδη.
16. Μελέτη φωτογραφικής αποτύπωσης του ‘ Καταστήματος του Πειραιά της
Τραπέζης Ελλάδος’ μαζί με Ηλ. Χανδέλη
17. Μελέτη Οικοδομικών επεμβάσεων για τις ανάγκες της Παθητικής
Πυροπροστασίας ‘Κεντρικού Καταστήματος και Καταστήματος Πειραιά της
Τραπέζης Ελλάδος’ , μαζί με ‘Καφετζόπουλο, Κόλλια Καραγιάννη Ο.Ε.’
18. Αρχιτεκτονική Προμελέτη για ‘Κτήριο Γραφείων στο ιστορικό κέντρο του
Κίεβου’.

2005
15. Αρχιτεκτονική μελέτη ‘Περιβαλλοντική ανάπλαση με ήπιες αθλητικές
εγκαταστάσεις σε τμήμα του Ο.Τ. 415 ΤΟΥ Δήμου Βριλησσίων’, μαζί με Β.
Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου.

2007
16. Αρχιτεκτονική Προμελέτη Δημαρχείου Ωροπού

2008
17. Αρχιτεκτονική Προμελέτη για τον Εκσυγχρονισμό του αμφιθέατρου ΜΑΧ
του κτηρίου Τοσίτσα του Ε.Μ.Π., μαζί με τον καθ. Ι. Λιακατά
24. Μελέτη και επίβλεψη Διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου γραφείων
εκδοτικού οίκου ‘ noyspress’ στα Πετράλωνα

2009
18. Μελέτη εκσυγχρονισμού για τον ‘Εσωτερικό χώρο του εστιατορίου του
κτηρίου της Βουλής’.

2011
19. Ερευνητική μελέτη για την ‘Τοπιακή ανάπλαση Λατομείων ΤΙΤΑΝ
Ελευσίνας – Σύνδεση με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο αστικό μέτωπο’, μαζί
με τους Κ. Μωραίτη και Β. Ξένου.

Β. Σκηνογραφία

1995
1. Σκηνικά και κοστούμια για την παράσταση ‘Δαίδαλος’, σκην. Στ. Τσακίρη,
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας.

1997
2. Σκηνικά για την παράσταση ‘Γυναίκα της Ζάκυνθος’- ‘Χάσης’, σκην. Στ.
Τσακίρη, Πειραματική Σκηνή Εθνικού Θεάτρου.

1998
3. Σκηνικά για την παράσταση ‘Τρισεύγενη’, σκην. Ν. Περέλης, Πειραματική
Σκηνή Εθνικού Θεάτρου.

1999
4. Σκηνικά για την παράσταση ΄Καυγάδες στην Κιότζια’, σκην. Ν. Νικολάου,
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
5. Σκηνικά για την παράσταση ‘Τόμας Μπέκετ’, σκην. Στ. Τσακίρης, ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Καλαμάτας.

2000
6. Σκηνικά - κοστούμια για την παράσταση ‘Mayfly’, σκην. P.Noefert, OLD VIC
στο
Λονδίνο.
7. Σκηνικά -κοστούμια για την παράσταση ‘Εγκλήματα κι Εγκλήματα’, σκην.
Ν. Χαραλάμπους, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
8. Σκηνικά – κοστούμια για την παράσταση ‘Κλυταιμνήστρα ή Το Εγκλημα’,
σκην. Κ. Κατσουλάκης, Νεες Μορφές , Θεσσαλονίκη.

2001
9. Σκηνικό για την τηλεοπτική πολιτική εκπομπή ΄Φάκελοι’ του Αλ. Παπαχελά,
μαζί με Σπ. Παπαδόπουλο.
10. Σκηνικά -κοστούμια για την παράσταση ‘Νεκρικοί Διάλογοι’, σκην. Ν.
Χαραλάμπους, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

2002
11. Σκηνικά για την παράσταση ‘Αχαρνής’, σκην. Γ. Αρμένης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Βέροιας

2003
12. Σκηνικά για την παράσταση ‘Το τέλος μιάς Σχέσης’, σκην. Σ. Καραμεσίνης,
Άττικα Α Ε.

2005
13. Σκηνικά για την παράσταση ‘Δωδέκατη Νύχτα’, σκην. Ν. Χαραλάμπους,
ΔΗ.ΠΕ ΘΕ Ρούμελης

2006
14. Σκηνικά και κοστούμια για την παράσταση ‘Ρωμαίος και Ιουλιέτα’, σκην. Γ.
Καλαντζόπουλος, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

2009
15. Σκηνικά και κοστούμια για την παράσταση ‘Θεσμοφοριάζουσες’, σκην. Ν.
Χαραλάμπους., Παραγωγή : Θέατρο Περοκε.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

• Δημοσίευση του έργου Διώροφης κατοικίας στην Ν. Κηφισιά , Θέματα Χώρου και
Τεχνών, 37/ 2006
• Δημοσίευση του έργου ‘Πάρκο Ναυτικού Οχυρού στα Βριλήσσια’ ( μαζί με Β.
Καβουρτζή, Μ. Παπαβασιλείου) στον κατάλογο της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως Πολιτισμική Άξια και Δράση» Πάτρα

2006
• Δημοσίευση του υλοποιημένου έργου ‘ Μονοκατοικία στον Διόνυσο’ , Θέματα
Χώρου και Τεχνών, 43/ 2012,
• Δημοσίευση του υλοποιημένου έργου ‘Επτά διώροφων κατοικιών’ στην έκταση
ΧΕΝ στην Εκάλη. ΥΛΗ & ΚΤΙΡΙΟ, 2008
• Δημοσίευση του υλοποιημένου έργου ΄Κατοικία στη Νέα Κηφισιά΄, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2008
• Δημοσίευση της συμμετοχής στον διαγωνισμό ‘Atlantic City Boardwalk Holocaust
Memorial’, μαζί με Ιφ. Μάρη στον ιστότοπο greekarchitects.gr, 2011
• Δημοσίευση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό ‘ Ανάπλαση Λανίτειων
Εκπαιδευτήριων’ ( 3ο βραβείο, μαζί με Ν. Μάρδα, Λ.Μ. Φωτίου, Ανδρ. Ιωαννίδη) στο
τριμηνιαίο περιοδικό Αρχιτέκτονες + Μηχανικοί (εκφραστικό όργανο του Συνδέσμου
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου), 2012


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1. ‘Panorama Europeen’, Pavillion d’ Arsenal , Δεκέμβριος 2000
2. ‘Έκθεση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών των τεσσάρων πλατειών της Αθήνας,
Ζάππειο Μέγαρο, Δεκέμβριος 2001
3. ‘Athens –Scape’, RIBA (Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων), Απρίλιος
2003
4. 5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, «Η Αρχιτεκτονική ως Πολιτισμική
Άξια και Δράση» Πάτρα 2006


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Βραβεία - διακρίσεις

• Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός του Royal College of Art στο Λονδίνο, για τον
‘Σχεδιασμό της διεθνής έκθεσης video art, ‘Acting Out’ η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Royal College of Art , Φεβρουάριος 1995, 1ο Βραβείο,
• Διαγωνισμός για την μελέτη ‘Επέκτασης Αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα
Μυκόνου’, σύμφωνα με την διακήρυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998, με την ομάδα
αρχιτεκτονικών μελετών ‘Δημιουργία ΕΠΕ’, 3ο Βραβείο
• Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ‘Διαμόρφωση της πλατείας
Ομόνοιας’, Οκτώβριος 1998, μαζί με Γρ. Δεσύλα, Μ. Κατσίκα, Θ. Τσιατά., 1o Βραβείο
• Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ‘Αξιοποίηση του
βιομηχανικού συγκροτήματος εργοστασίου Τζιβρέ στο Σουφλί’, Απρίλιος 2001, μαζί
με Θ. Βέλιο, Έπαινος – Εξαγορά
• Διαγωνισμός για την μελέτη ‘Ανάπλαση των κέντρων της πόλης – Πεζοδρόμηση
οδού Θουκιδίδου στον Άλιμο ’, σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου Αλίμου, Ιούνιος
2002, μαζί με Β. Καβουρτζή, Μ. Παπαβασιλέιου, 1ο Βραβείο
• Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με πρόσκληση για την ‘Ανέγερση κατοικιών στην
έκταση ΧΕΝ στην Εκάλη’, σύμφωνα με την διακήρυξη της εταιρείας Μηχανική Α.Ε.,
Μάρτιος 2003, 1ο Βραβείο
• Διαγωνισμός για την μελέτη ‘Περιβαλλοντική ανάπλαση με ήπιες αθλητικές
εγκαταστάσεις σε τμήμα του Ο.Τ. 415 ΤΟΥ Δήμου Βριλησσίων’ σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου Βριλησσίων, Ιούλιος 2005, μαζί με Β. Καβουρτζή, Μ.
Παπαβασιλείου, 1ο Βραβείο
• Σύμβουλος της ομάδας Ειρ. Ανδρουτσοπούλου, Μανιάκη Δημ., στον Διεθνή
Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό The New Maribor Art Gallery, 2010, Διάκριση / Shortlist
12/217
• Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ‘ Ανάπλαση των Λανίτειων
Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού’, Νοέμβριος 2011, μαζί με Ιωαννίδη Ανδρέα, Νέλλη Μάρδα,
Λάουρα Μαρία Φωτίου, 3ο Βραβείο.

Συμμέτοχη σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ( χωρίς διάκριση)

• Συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την
‘Διαμόρφωση της πλατείας Συντάγματος’ μαζί με Μ. Κατσαρό, Ν. Στυλιανού, Ιφ.
Μάρη, 1999
• Συμμετοχή στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανέγερση του ‘Νέου
Βασιλικού Θεάτρου της Κοπεγχάγης’, μαζί με Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου,
2002
• Συμμέτοχη στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ‘ Διαμόρφωση πλατείας
Ηρώων στην Ελευσίνα’ , μαζί με Γ. Εξάρχου, 2006
• Συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό της εταιρίας LAPPSET για τον ‘ Σχεδιασμό
κατασκευών για παιδιά σε υπαίθριους χώρους της πόλης’ , 2009
• Συμμετοχή διεθνή διαγωνισμό σχεδιασμού μνημείου ολοκαυτώματος ‘Atlantic
City Boardwalk Holocaust Memorial’, μαζί με Ιφ. Μάρη, 2010